Default title

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Umowy handlowe w praktyce

6 listopada 2017 - 7 listopada 2017

pobierz-pdfPobierz program i formularz zgłoszeniowy


UMOWY HANDLOWE W PRAKTYCE

Zawieranie umów to codzienność w życiu każdej firmy, a to wymaga od przedsiębiorców uczestniczących w obrocie gospodarczym, znajomości reguł zawierania, wykonywania oraz zabezpieczania umów gospodarczych.


CEL SZKOLENIA

signature-2003808_960_720


Szkolenie ma na celu omówić krok po kroku proces poprawnego zawierania umów w obrocie gospodarczym, ich zabezpieczania, wykonania, kończąc na etapie windykacji należności. Podczas szkolenia zostaną omówione prawne instrumenty zabezpieczania interesów firmy. Uczestnicy dowiedzą się jakie klauzule wprowadzać do treści umów by wzmocnić pozycję firmy w sytuacjach spornych oraz skutecznie dochodzić roszczeń reklamacyjnych.


DO KOGO


Szkolenie skierowane jest do: właścicieli firm, członków zarządu, kierowników, menedżerów kontraktów i umów, pracowników działu sprzedaży, zakupu, windykacji, a także działów finansowych. Na szkolenie zapraszamy również wszystkich tych, którzy mają w swojej pracy do czynienia z zawieraniem umów handlowych oraz chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.


UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ


-Jakie są rodzaje umów handlowych?

-Jakie są zasady zawierania i wykonywania umów handlowych?

-Jakie są najskuteczniejsze formy zabezpieczeń realizacji zobowiązań umownych.

-Jakie są najważniejsze kwestie przy zawieraniu umowy, które mają kluczowe znaczenie przy późniejszej realizacji zobowiązań przez strony umowy?

-Które klauzule umowne są pomocne w dochodzeniu roszczeń?


METODY SZKOLENIOWE


-Studia przypadków

-Praca z dokumentem,

– Analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,

-Analiza skutków określonych zapisów dla obu stron kontraktu,

-Dyskusja – omawianie problemów praktycznych,

-Wykład w oparciu o prezentację w Power Point.


ORGANIZACJA


– Termin szkolenia: 06 – 07 listopada 2017 r.

– Miejsce szkolenia: Warszawa.

– Czas trwania: 2 dni (13 h)

– Rozpoczęcie/zakończenie szkolenia: pierwszy dzień 9:00 – 16:30, drugi dzień 9:00 – 14:30,

– Lunch: 13:00

– Grupa szkoleniowa: do 12 osób.


CENA SZKOLENIA


CENA SZKOLENIA: 990 ZŁ + 23% VAT /OS.

W cenę szkolenia otwartego wliczone są:  

– Sala szkoleniowa

– Trener

– Catering: przerwy kawowe, lunch

– Wszystkie materiały, ćwiczenia i narzędzia wykorzystywane w trakcie zajęć

– Certyfikaty ukończenia warsztatu


PROGRAM SZKOLENIA: UMOWY HANDLOWE W PRAKTYCE


 

PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM I ZASADY ICH REPREZENTACJI

– zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w świetle Kodeksu Cywilnego
– „firma” czyli jednoosobowa działalność gospodarcza i zasady jej funkcjonowania w obrocie cywilnoprawnym
– spółki osobowe: reprezentacja przez wspólników, zasady i pułapki
– spółki kapitałowe i ich organy; zasady reprezentacji osób prawnych
– inne podmioty uczestniczące w obrocie i zasady ich reprezentacji: gmina, powiat, województwo („urząd miasta”), przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, fundacja i stowarzyszenie, związki zawodowe, partie polityczne, uczelnie wyższe,
– pełnomocnik, prokurent: zasady ustanowienia pełnomocnika oraz wykonywania pełnomocnictwa
– początek i koniec działalności gospodarczej danego podmiotu, wpis do rejestru i jego skutek prawny, „spółka w organizacji”, układ, upadłość, postępowanie naprawcze, likwidacja podmiotu, reprezentacja podmiotu w trakcie upadłości i likwidacji. Znaczenie zapisów w KRS.
– zasady reprezentacji podmiotów z udziałem przedstawicieli (prokura samoistna, łączna, „łączna nieprawidłowa”, tj. z członkiem zarządu, „pełnomocnik zarządu”)
– czynności tzw. „fałszywego organu” czyli niewłaściwa reprezentacja spółki prawa handlowego przez organ,
– najnowsze orzecznictwo, case studiem; analiza wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego, znaczenie i odczytywanie poszczególnych zapisów, wypis tzw. pełny i zawarte w nim informacje.

TRYBY ZAWIERANIA UMÓW W PRAWIE POLSKIM

– oferta („procedura’ zawierania umowy w trybie ofertowym, obligatoryjna i fakultatywna treść oferty, obowiązki nadawcy i odbiorcy oferty, oferta profesjonalna i w obrocie konsumenckim, najczęstsze pułapki, moment zawarcia umowy i jej warunki)
– przetarg i aukcja (różnica między przetargiem a aukcją, zasady organizowania przetargu lub aukcji, regulamin przetargu i aukcji, moment zawarcia umowy)
– negocjacje (zasady prowadzenia negocjacji)
– „porozumienie o zachowaniu poufności” a art. 72 i 72’ Kodeksu Cywilnego, moment zawarcia umowy)
– umowy zawierane przez przystąpienie – codzienne decyzje każdego uczestnika obrotu
– listy intencyjne (treść, forma i skutki prawne listu intencyjnego)
– najnowsze orzecznictwo, case studies; listy intencyjne, przebieg negocjacji – na wybranych przykładach.

RODZAJE UMÓW I WYMAGANIA CO DO FORMY UMOWY

– forma pisemna (definicja formy pisemnej, podpis „czytelny”)
– sposoby zawierania umów w formie pisemnej w świetle art. 78 Kodeksu Cywilnego; faks, mail, kserokopia,
– posiadanie pieczęci firmowej i pieczęci imiennej – case studies,
– formy szczególne: umowa z datą pewną, umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny
– co oznacza „rygor nieważności”?
– umowy jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące,
– czy istnieją ‘umowy trójstronne”?
– konieczność „parafowania” stron umowy, cel takiej czynności i przed czym nas ona zabezpiecza?
– liczba egzemplarzy umowy, skutki prawne tego postanowienia,
– aneksy, załączniki, porozumienia,
– umowa przedwstępna i umowa warunkowa – podstawowe różnice, podstawowe pułapki,
– analiza orzeczeń oraz wybranych przykładów – stanów faktycznych.

TREŚĆ UMOWY

– data i miejsce zawarcia umowy – najczęstsze pułapki
– liczba egzemplarzy umowy i wynikające stąd konsekwencje prawne
– zapis na sąd polubowny – czy warto? Jeśli tak, to jak to zrobić prawidłowo?
– wybór sądu powszechnego
– wybór prawa, sądu i procedury w kontraktach międzynarodowych
– język umowy: czy umowa musi być napisana w języku polskim?
– co oznacza i jak jest realizowane prawo odstąpienia? Czy każdą umowę można wypowiedzieć? Czy każdą umowę można rozwiązać?

ZABEZPIECZANIE WYKONANIA UMÓW

– gwarancja wykonania umowy (gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe)
– weksel, poręczenie wekslowe – praktyczne zajęcia z wypełniania weksli, treść klauzul wekslowych, pułapki!
– poręczenie cywilne
– przewłaszczenie na zabezpieczenie
– hipoteka
– zastaw, zastaw rejestrowy
– factoring, forfaiting
– praktyczne omówienie kosztów i zasad stosowania powyższych zabezpieczeń, procedury sądowe towarzyszące zabezpieczeniom, dopasowanie zabezpieczenia do wartości i rodzaju umowy oraz osoby kontrahenta.

NIEWYKONANIE LUN NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

– odpowiedzialność z kodeksu cywilnego, inne reżimy odpowiedzialności,
– kara umowna – podstawowe zasady dotyczące zastrzegania kar umownych, zasady stosowania przepisów o karach umownych,
– zmniejszenie wysokości kary umownej – przepisy i orzeczenia!
– zwłoka dłużnika,
– odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, inne
– wysokość odszkodowania, zasady postępowania sądowego, proces dowodowy – jak wygrać sprawę sądową?

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UMÓW NA DRODZE SĄDOWEJ

– postępowanie przedsądowe: sprzedaż wierzytelności, zlecenie dla firmy windykacyjnej, rejestry dłużników niewypłacalnych, publiczne ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności: prawa wierzyciela przeciwko dobrom osobistym i dobremu imieniu dłużnika. Co jest dozwolone prawem i na jakich zasadach? Co jest skuteczne i ile to kosztuje?
– wybór sądu właściwego w razie sporów
– wybór prawa właściwego w stosunkach transgranicznych
– wybór procedury sądowej w stosunkach transgranicznych
– sądu polubowne – dobrodziejstwo czy pułapka? Podstawowe zasady funkcjonowania sadów polubownych, koszt i czas trwania postępowania, wybór „dobrego” sądu, reguły postępowania,
– zawezwanie do próby ugodowej – najtańszy sposób na wygranie sprawy sądowej,
– mediacja – dobrodziejstwo czy pułapka? Podstawowe zagadnienia dotyczące mediacji, zasada dobrowolności mediacji,
– przedawnienie roszczeń – definicja kodeksowa, najczęstsze pułapki,
– przerwanie biegu przedawnienia poprzez wniesienie powództwa, zawezwanie do próby ugodowej oraz mediację.


TRENER


Margaret-5

MAŁGORZATA SUDOŁ

Radca Prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji oraz drobnych przedsiębiorców. Od 1999 prowadzi własną kancelarię radcy prawnego.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, zamówień publicznych, jak również w windykacji roszczeń pieniężnych. Posiada dogłębną znajomość prawa farmaceutycznego.

Prowadzi szkolenia prawa cywilnego (prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym), prawa handlowego, prawa pracy oraz w zakresie umów w obrocie międzynarodowym i międzynarodowego arbitrażu dla Flow AGRO.

 


ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA


KAROLINA WYSOCKAFLOW GROUP-016-kopia

Koordynator ds. szkoleń
tel. 690 019 460
k.wysocka@flowagro.pl

ŁUKASZ KACA

CEO FLOW AGRO/TRENER
tel. 608 029 648
l.kaca@flowagro.pl

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Szczegóły

Początek:
6 listopada 2017
Koniec:
7 listopada 2017

Miejsce wydarzenia

Golden Floor Aiport
ul. 17 stycznia 45B
Warszawa, 02-017 Polska
+ Google Map
Telefon:
690 019 460